การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

(a) ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดโดยภาคีประเทศพัฒนาแล้ว ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันในการระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานและทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด ผ่านการให้ทุน
ตัวชี้วัด

1 การระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ตามพันธกรณี


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน